نام و نام خانوادگی: یونس آزرده
سمت: ریاست هیات مدیره
تلفن:
ایمیل:

نام و نام خانوادگی: محمد طهماسبی
سمت: نائب رئیس هیات مدیره
تلفن:
ایمیل:

نام و نام خانوادگی: سعید صفرپور
سمت: عضو هیات مدیره
تلفن:
ایمیل:

نام و نام خانوادگی: محمدعلی طیبی
سمت: عضو هیات مدیره
تلفن:
ایمیل:

نام و نام خانوادگی: شاهین نوری
سمت: عضو هیات مدیره
تلفن:
ایمیل:

نام و نام خانوادگی: علی بابایی
سمت: عضو هیات مدیره
تلفن:
ایمیل:

نام و نام خانوادگی: طهماسب بزرگی
سمت: عضو هیات مدیره
تلفن:
ایمیل:

نام و نام خانوادگی: فتح اله علی تبار
سمت: عضو هیات مدیره
تلفن:
ایمیل:

نام و نام خانوادگی: حسین هاشم زاده
سمت: عضو هیات مدیره
تلفن:
ایمیل:

نام و نام خانوادگی: علیرضا بابویه دارابی
سمت: بازرس هیات مدیره
تلفن:
ایمیل:

نام و نام خانوادگی: مهدی رنجبر
سمت: بازرس هیات مدیره
تلفن:
ایمیل:

تعداد کل بازدید ها: 746725 نفر | بازدید این ماه: 29022 نفر | بازدید دیروز: 696 نفر | بازدید امروز: 363 نفر
طراحی: ربات طلایی | www.caspianrobot.com